Huishoudelijk reglement

Zuider Ondernemers Netwerk | Leeuwarden ( LZON)

Lidmaatschap

Lidmaatschap is op naam (bedrijf) en is niet overdraagbaar.

Diegene die lid wenst te worden, meldt zich aan bij de penningmeester van het bestuur onder opgaaf van naam, voornamen, adresgegevens, geboortedatum en inschrijfnummer van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Deelnemers dienen zich voor een evenement aan te melden via een weblink (uitnodiging voor een evenement).

Deelnemers reageren te allen tijden op deze weblink, ook wanneer men niet aanwezig kan zijn bij de bijeenkomst.

Het bestuur kan andere personen toelaten tot deze bijeenkomsten en/of evenement, zoals bv. gasten, sponsoren.

Wanneer er zich wijzigingen voordoen in de contactgegevens van een lid geeft men dit door aan het secretariaat van het bestuur.

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door:

 • Opzegging door het lid of namens de vereniging
 • Ontzetting
 • Overlijden
 • Wegens beëindiging van het bedrijf of beroep van het lid

De opzegging dient schriftelijk te worden gedaan bij het bestuur.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van minstens 30 dagen.

Contributie

De contributie bedraagt (2019) € 50,– per jaar de factuur ontvangt u per email, bij aanvang van het verenigingsjaar.
De contributie bedraagt (voorstel 2020) € 75,– per jaar de factuur ontvangt u per email, bij aanvang van het verenigingsjaar.

Voor eventuele extra bijeenkomsten of een uitje kan een bijdrage worden gevraagd.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste 2 en niet meer dan 3 meerderjarige personen die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd. Elk bestuurslid treedt na uiterlijk 4 jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster, met dien verstande, dat er geen aftreden plaatsvindt, zolang er niet in de vacature is voorzien. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar.

Statuten

De statuten zijn leidend voor onze vereniging. Deze liggen ter inzage bij het bestuur.

Introducés

Een lid van de vereniging kan naar de bijeenkomsten een introducé meenemen wanneer dit een potentieel lid betreft. Deze introducé kan maximaal twee keer kosteloos een bijeenkomst bijwonen. Het introducerend lid meldt op voorhand bij het bestuur deze introductie onder opgave van naam, bedrijfsnaam en contactgegevens. Na afloop van de bijeenkomst geeft de introducé door of zij lid wenst te worden van de vereniging.

Commissies

Het bestuur kan commissies samenstellen voor bepaalde activiteiten.

Website

De vereniging heeft haar eigen website. Onder het kopje leden staan de gegevens van de leden. Ieder lid dient de juiste gegevens hiervoor te verstrekken en ervoor te zorgen dat deze actueel zijn en blijven. Tevens heeft ieder lid de mogelijkheid om een link naar het eigen bedrijf te creëren.

Graag ontvang voor de ledenpagina per email de volgende stukken:

 • Naam bedrijf
 • Website:
 • Email:
 • Mobielnummer:
 • Telefoonnummer:
 • Facebookpagina
 • Twitterpagina
 • LinkedIn adres
 • Foto van je zelf en logo van je bedrijf

En een korte omschrijving van je bedrijf, dan maken we voor jou ook een persoonlijke pagina op: https://www.lzon.nl/leden